Stanovy

Čl. I
Název a sídlo

Název spolku: TVOR z.s. (dále jen spolek)
Sídlo spolku: Šumavská 616/10, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku je podporovat a rozvíjet dovednosti, znalosti a osobní vlohy dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím realizace volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit a vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání a realizace kurzů, dílen, besed, táborů, výstav, přednášek, workshopů a dalších akcí v oblasti kultury, umění, řemesel, environmentálního vzdělávání, péče o zdraví, zdravé výživy a sportu; vzdělávání v oblasti psychologie a komunikace
b) pořádání a realizace kurzů z oblasti výživy, speciální výživy, zdravého životního stylu, hravá práce s potravinami
c) realizace pedagogických projektů v oblasti kultury, umění, řemesel, environmentálního vzdělávání a sportu; psychologie, komunikace, péče o zdraví, zdravé výživy
d) realizace kurzů vaření, besed, workshopů, přednášek se zaměřením na výživu, vyváženou stravu jako prevence před anorexií, obezitou
e) podpora osobního rozvoje prostřednictvím kulturních, divadelních, hudebních, výtvarných vzdělávacích a sportovních aktivit;
f) podpora informovanosti v oblasti celkového duševního i fyzického zdraví, vzdělávání tvořivou cestou ve všech aktivitách spolku
g) realizaci aktivit směřujících do výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, dospělých, seniorů i handicapovaných osob v oblasti kultury, umění, lidových řemesel, psychologie, komunikace, péče o zdraví, zdravé výživy a ochrany životního prostředí;
h) bylinková zahrada / zelená zahrada
i) pojízdná kuchyně
j) výživové poradenství a terapie jako prevence civilizačních nemocí a potíží
k) realizace aktivit na posílení břišních svalů a svalů kolem páteře, cvičení pro děti, dospělé a seniory
l) provoz dětského klubu včetně aktivit s tím související pro děti do 18 let
m) doprovod dětí na kroužek a do dětského klubu
n) příprava na studium a talentové zkoušky;
o) příprava a tvorba metodických materiálů a pomůcek;
p) volná výtvarná činnost
q) publikační činnost související se zaměřením jednotlivých oblastí spolku;
r) prezentace a propagace aktivit spolku;
s) spolupráce s jinými subjekty;
t) poradenské a konzultační činnosti;
Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě přijetí a schválení písemné přihlášky statutárním orgánem spolku. Členství ve spolku se uzavírá na dobu určitou. Počíná dnem přijetí přihlášky statutárním orgánem. V případě zájmu o prodloužení členství musí být vyplněna nová přihláška na další období. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Formy členství:
a) stálé členství – stálými členy spolku jsou členové výboru spolku
b) aktivní členství – aktivními členy spolku jsou ostatní členové kromě členů výboru, jimž členství ve spolku vzniká za podmínky zaplacení příspěvku (ceny kurzu), a to na základě předloženého dokladu vystaveného spolkem, na uvedenou dobu. Tímto okamžikem se aktivní člen spolku zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Každý člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání valného shromáždění,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku.
4. Stálý člen spolku má právo:
a) hlasovat na valném shromáždění,
b) volit statutární orgán spolku.

5. Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

6. Členství ve spolku zaniká:
a) po uplynutí doby určité, na kterou bylo členství uzavřeno, popř. ukončením trvání kursu (u běžného členství),
b) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku,
e) rozhodnutím předsedy výboru o vyloučení člena ze spolku, a to zejm. v případě, kdy člen svým jednáním poškozuje zájmy spolku a jeho dobré jméno, případně z jiného vážného důvodu.

Čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valné shromáždění,
b) výbor.

Čl. VI
Valné shromáždění

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valné shromáždění. Na zasedání valného shromáždění rozhodují stálí členové o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) o schvalování stanov spolku a jejich změně,
b) o volbě a odvolání členů výboru,
c) o projednání a schválení zprávy o výsledku hospodaření a stavu majetku spolku,
d) o schvalování strategického plánu spolku a jeho cílů na příští období,
e) o zániku spolku.
2. Valné shromáždění také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Valné shromáždění je svoláváno předsedou výboru podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce valné shromáždění, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
4. Valné shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se ho nadpoloviční většina stálých členů spolku. Valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných stálých členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Čl. VII
Výbor

1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor má pět členů, kteří ze své středu volí předsedu výboru. Členem výboru se může stát jen stálý člen spolku.

2. Za spolek ve všech záležitostech jedná a podepisuje předseda výboru. Zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, apod.

3. Předseda výboru dále:
a) rozhoduje o přijetí nového uchazeče za člena spolku;
b) vede seznam stálých členů spolku;
c) rozhoduje o vyloučení člena;
d) vydává interní předpisy, ve kterých se upravují vnitřní vztahy spolku;
e) schvaluje výši členských příspěvků.

4. Členové výboru jsou voleni valným shromážděním na dobu neurčitou.
Čl. VIII
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným zrušením s likvidací,
b) sloučením nebo splynutím s jiným spolkem na základě rozhodnutí výboru spolku,
c) rozdělením
d) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Dnem zrušení spolku vstoupí spolek do likvidace, povolaný či soudem jmenovaný likvidátor navrhne zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku a spolek po dobu likvidace bude používat svůj název s dodatkem „v likvidaci“. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy statutárního orgánu spolku rovným dílem.
3. Spolek zaniká dnem výmazem z veřejného rejstříku.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valným shromážděním, tj. 29. 1. 2018.

V Českých Budějovicích dne 29. 1. 2018
Za správnost: Marie Ondřichová—