O nás

§ 1 – Název a sídlo sdružení

Název občanského sdružení: TVOR o. s.
Sídlem sdružení: Grünwaldova 312/2, České Budějovice, PSČ 370 01
( dále jen „sdružení“)

§ 2 – Cíl činnosti

pořádání kurzů, dílen, besed, akcí a pedagogických projektů v oblasti kultury a environmentálního vzdělávání
podpora rozvoje mladé generace prostřednictvím kulturních aktivit a akcí
realizace aktivit směřujících do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty dětí a mládeže v oblasti kultury (zejména ve výtvarném umění), příprava na studium výtvarných oborů na SŠ a VŠ
publikační a prezentační činnost spojená s aktivitami sdružení
prezentace České republiky v oblastech blízkých činnosti sdružení

§ 3 – Členství, členská práva a povinnosti
Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba po podání písemné přihlášky na základě přijetí Valným shromážděním a to dnem tohoto přijetí. Každý člen sdružení má právo účastnit se valného shromáždění, volit a jako fyzická osoba být volen do orgánů sdružení. Každý člen má rovněž právo na výhody, které jsou členům sdružení poskytovány na akcích pořádaných sdružením. Členství ve sdružení není podmíněno placením členských příspěvků. Každý člen je povinnen svým vystupováním nepoškozovat zájmy sdružení ani jeho dobré jméno. Při porušení této povinnosti je valné shromáždění oprávněno člena vyloučit.

§ 4 – Orgány

Nejvyšším orgánem sdružení je VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (VS) a se stává ze všech členů sdružení. Je svoláván na návrh kterého koliv jeho člena. Schází se minimálně jednou ročně. VS je usnášení schopné, jeli přítomno alespoň 25% členů sdružení. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. VS volí a odvolává tříčlenou VÝKONNOU A KONTROLNÍ RADU (VKR). Návrh na zvolení či odvolání VKR, nebo některého jejího člena může podat kterýkoliv člen VS. VKR řídí činnost sdružení a je oprávněna jednat jeho jménem. VKR rovněž kontroluje hospodaření sdružení. Členové VKR jednají samostatně. Pouze v případech, ze kterých mohou plynout závazky právního charakteru, jsou povinni své jednání konzultovat s ostatními členy VKR.
VKR je volena na dobu neurčitou.

§ 5 – Zásady hospodaření

Občanské sdružení TVOR spravuje prostřednictvím VKR svěřený majetek podle obecně platných hospodářských předpisů.
Náklady na jeho činnost jsou kryty:
hlavní přijmy:
· z členských příspěvků
· z darů, dotací a příspěvků právnických i fyzických osob
vedlejší přijmy:
· z účastnických poplatků
VKR zajišťuje řádné vedení účetnictví.
Rozdělování přijmů se dělí na tyto položky:
· náklady na provoz sdružení
· náklady na finanční zajištění akcí pořádaných sdružením
· honoráře a odměny účinkujícím a pořadatelům akcí pořádaných sdružením
· poplatky za služby provedené pro sdružení TVOR

§ 6 – Zánik sdružení

O rozpuštění sdružení TVOR rozhoduje VS, a to nadpoloviční většinou

§ 7 – Obecná ustanovení

Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány sdružení TVOR. Veškeré změny a doplňky stanov má právo schválit pouze VS. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení TVOR dne 29.7. 2010 . Platnosti nabývají dnem registrace u MV ČR.

V Českých Budějovicích dne 29.7. 2010

zmocněnec sdružení:
Marta Vaverková
Grünwaldova 312/2
370 01 České Budějovice
tel.: 775931053

Pavel Vaverka
Jaroslava Bendy 10/1308
370 05 České Budějovice
tel.: 774163963

Marie Ondřichová
Karla Čapka 1176
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: 603140201